Sanering

Att sanera farligt avfall innebär stora krav på att hanteringen utförs korrekt. Därför behöver man anlita entreprenörer som har rätt tillstånd, kunskap och erfarenhet att hantera det farliga avfallet under markarbetet. Det farliga avfallet behöver också hanteras på rätt sätt efter arbetet i form av sortering och återvinning.

Vi tar hand om ert farliga avfall

Vi på SEKA kan hjälpa er verksamhet med att samla upp och ta bort farligt avfall som oavsiktligt (på grund av incident) föranlett ett utsläpp. Det kan till exempel handla om att vi akut rycker ut och sanerar ett kemikaliespill på en högskola, ett laboratorium hos en industri eller ett läckage från en havererad bil.

Kontakta oss!

Vanliga platser för sanering av farligt avfall

Ett vanligt exempel när sanering av farligt avfall behövs är förorenad mark på platser där det har legat industrier eller andra typer av verksamheter, som har använt farliga material i form av exempelvis olja eller metaller. I industrilokaler finns det ofta spår av PCB (polyklorerade bifenyler) och i äldre bostäder asbest. Båda är ämnen som är farliga att komma i kontakt med. 

Vad gäller vid sanering av asbest eller PCB?

Föreskrifterna om asbest (AFS 2006:1) gäller alla verksamheter där det förekommer risk för exponering av asbest/ asbesthaltigt damm. För att få arbeta med och hantera asbest krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket.

PCB finns i fog- och golvmassor och finns, trots lagkrav om sanering senast den sista juni 2016, kvar i många byggnader. PCB är skadligt för djur och människor och vid sanering ställs stora krav på skydd för miljön och arbetsmiljöåtgärder. 

Vi hjälper er med korrekt hantering vid sanering av farligt avfall. Välkommen att kontakta oss!