Säkerhetsrådgivning för transport av farligt gods

Vi på SEKA Miljöteknik AB erbjuder tjänsten säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. En säkerhetsrådgivare har kompetens att garantera säkerheten enligt EUs direktiv, i lagen om transport av farligt gods. Våra säkerhetsrådgivare har alla gedigen erfarenhet från verksamheter såsom högskolor, industrier, sjukhus etc.

Lagen om säkerhetsrådgivning vid transport av farligt gods

11 § i lagen om transport av farligt gods (2006:263) fastslår följande;
 

  • Den vars verksamhet omfattar transporter av farligt gods enligt denna lag skall ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Detsamma gäller den som till någon annan lämnar farligt gods för transport. 

  • Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att, under verksamhetsledningens ansvar, verka för att skador i samband med transporterna förebyggs.

  • Med transport menas, förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och annan hantering av det farliga godset som utgör ett led i förflyttningen. Som transport anses dock inte förflyttning endast inom ett område där det farliga godset tillverkas, lagras eller förbrukas.

Utnämning av kompetens för säkerhetsrådgivare

Europeiska Unionens råd antog den 3 juni 1996 direktivet om utnämning av och kompetens hos säkerhetsrådgivare. Lagstiftningen trädde i kraft 1 januari 2000. Syftet med lagstiftningen är att höja säkerheten vid transport av farligt gods, vilket ska ske genom att säkerställa en godtagbar nivå av yrkesmässig kompetens.

En säkerhetsrådgivare ska därför finnas i varje företag eller myndighet som omfattas av lagstiftningen. 

Säkerhetsrådgivarens uppgift

Säkerhetsrådgivaren ska under företagsledningens ansvar verka för att olyckor förebyggs genom att bland annat: 

  • se till att bestämmelser om transporter av farligt gods följs

  • ge råd om verksamhet som rör transport av farligt gods  

  • överlämna en årlig rapport till verksamhetsledningen om den verksamhet som rör sådana transporter. Den årliga rapporten ska bevaras i fem år, och ska på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps begäran överlämnas till myndigheten.
     

Samtliga uppgifter en säkerhetsrådgivare skall ansvara för finns i 4 § till och med 6 § i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods (MSBFS 2015:9).

Välkommen att kontakta oss på SEKA Miljöteknik för ytterligare information!