Miljöinventeringar

Behöver ni kartlägga fastigheters miljöstatus inför försäljning, nybyggnation, rivning eller nedläggning? Vi på SEKA Miljöteknik AB hjälper dig att utreda miljösituationen i byggnader och bebyggda miljöer: vi hjälper er med allt från provtagning till åtgärdsplaner!

Miljöinventering av byggnader inför rivning eller ombyggnation

Syftet med en miljöinventering i byggnader är att identifiera miljöfarliga och miljöstörande material i byggnader, inför rivning, ombyggnation/renovering, fastighetsöverlåtelse eller liknande.

Vi erbjuder er paketlösningar eller enskilda insatser, i allt från att genomföra miljöinventeringar, provtagningar eller riskbedömningar, tar fram kostnadsförslag och åtgärdsplaner och kan dessutom erbjuda hjälp att sanera förorenad miljö.

 

Exempel på tjänster inom området miljöinventeringar av byggnader/bebyggda miljöer:

 • historiska utredningar och intervjuer

 • miljöinventering av material i t.ex. byggnader

 • upprättande av rivningsplan

 • klassificering och karakterisering av byggavfall

 • provtagning av byggmaterial, jord, grund- och ytvatten

 • översiktliga fältmätningar (t ex PID, XRF, radon)

 • provtagning av inomhusluft (VOC, PAH, partiklar, radon)

 • kostnads- och åtgärdsförslag

Förorenad miljö

Provtagning och undersökning av byggnadsdelar och byggnadsmaterial utförs med avseende på farligt material som vid rivning och/eller demontering kan bli föremål för speciell hantering.

Exempel på sådant material kan vara t.ex. asbest, PCB, tungmetaller etc.

SEKA Miljöteknik AB åtgärdar förorenad miljö:

 • rivning och sanering av farligt avfall

 • sanering av kemikaliespill och utsläpp

 • insamling, sortering och borttransport av farligt avfall till destruktion/efterbehandling

 • genomförande av marksaneringar, borttransport av förorenade massor

 • projektledning

Vill du ha mer information om våra tjänster inom miljöinventeringar?

Välkommen att kontakta oss på SEKA Miljöteknik!

2019-02/dsc-0017
2019-02/dsc-6525
2019-02/dsc-6439
2019-02/dsc-1521
2019-02/dsc-1468
2019-02/dsc-1782
2019-02/dsc-3008
2019-02/dsc01306-small-