Mellanlagring och transport av farligt avfall

SEKA erbjuder transport av farligt avfall direkt till slutmottagare/behandlingsanläggning eller via mellanlager, där transporterna anpassas utefter typ och mängd av avfall.

Vi lägger upp geografiskt optimala rutter utefter de uppdrag som vi har. Detta är ett led i att minimera transporter och körd sträcka, vilket är en  positiv åtgärd för miljön. Går det att genomföra transporter med mindre och mer miljövänliga fordon så försöker vi alltid välja det. Går det att maximera volymerna/transport så är det också att föredra för att effektivisera transporterna.

Kontakta oss!

Vad innebär mellanlagring av farligt avfall? 

Mellanlagring av farligt avfall innebär att man lagrar avfall som kommer från andra verksamheter än sin egen, och som har uppkommit på en annan plats. Beroende på mängden farligt avfall ska mellanlagring antingen anmälas till kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet eller sökas tillstånd för hos Länsstyrelsen. Att lagra avfallet på platsen där det uppkommit är inte detsamma som mellanlagring.

Exempel på farligt avfall som ska mellanlagras är till exempel förbrukad köldmedia, som ett kylserviceföretag omhändertar och tar tillbaka innan det skickas för destruktion. Det kan också vara uttjänt elektronisk utrustning som lämnas in av kund och som sedan lagras i butiken. 

  • Mellanlagring är avfall som har uppkommit på en annan plats än där den lagras
  • Mellanlagring av farligt avfall ska anmälas eller sökas tillstånd för
  • Avfallet får lagras i max ett år innan det omhändertas, alternativt tre år innan det behandlas eller återvinns

Vad gäller vid mellanlagring? 

För att kunna mellanlagra sitt farliga avfall förutsätts det att avfallet lagras i samma skick som när det blev just avfall. Det innebär att man inte på något vis får bearbeta avfallet. 

Avfallet får räknas som mellanlagring om det lagras i max ett år innan det omhändertas, alternativt tre år innan det behandlas eller återvinns. Sker lagringen under en längre tid än så ses det som deponering och är oavsett mängd tillståndspliktigt.

Transport av farligt avfall - Vad gäller?

Yrkesmässiga transporter av farligt avfall och övrigt avfall kräver alltid tillstånd eller anmälan samt att föraren har de eventuella kravställda behörigheter/utbildningar som krävs. Anmälan/Tillstånd för transporttillstånd söks hos länsstyrelsen i det län som er verksamhet bedrivs eller där den huvudsakliga delen av verksamheten bedrivs.