Klassificering av avfall

Den 1 juni 2015 började en ny EU-gemensam lagstiftning för klassificering av farligt avfall att gälla. Här utgår man till exempel från avfallets riskskapande egenskaper, där klassificering måste göras oberoende av hur man tänkt deponera, återanvända eller avsätta det. Klassificeringen av avfall ligger till grund för hur det får hanteras, transporteras och lagras.

Vad innehåller ert avfall? Vi hjälper er att identifiera! 

För att ni ska kunna klassa avfallet enligt avfallsförordningen och fylla i deklarationen, måste ni veta vad avfallet innehåller och vilka egenskaper de har. Ni behöver exempelvis veta om det är giftigt, brandfarligt eller frätande. Det är avsändarens ansvar att identifiera och klassificera det farliga godset och uppge detta i transporthandlingarna. 

Vi hjälper er att klassa avfallet rätt. Vi kan utreda, strukturera, märka och effektivisera hanteringen av ert avfall, liksom att transportera och göra oss av med det på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt.

Kontakta oss! 

Det finns 9 olika klasser som avfall delas in i: 

 • Klass 1 - Explosiva ämnen
 • Klass 2 - Gaser 
 • Klass 3 - Brandfarliga vätskor
 • Klass 4
  - 4.1 Brandfarliga fasta ämnen
  - 4.2 Självantändande ämnen
  - 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
 • Klass 5
  - 5.1 Oxiderande ämnen
  - 5.2 Organiska peroxider (fasta eller flytande)
 • Klass 6
  - 6.1 Giftiga ämnen
  - 6.2 Smittfarliga ämnen
 • Klass 7 - Radioaktiva ämnen (Dvs. ämnen som genom sitt sönderfall producerar alfa-, beta- eller gammastrålning)
 • Klass 8 - Frätande ämnen (Ämnen som kan skada utrustning eller levande vävnad)
 • Klass 9 - Övriga farliga ämnen

Vad är avfall? 

Avfall är en blandning av olika ämnen där varje ämnes riskskapande egenskaper ska bedömas. I vissa fall ska varje farligt ämne bedömas för sig, i andra fall ska ämnen med samma farliga egenskap sammanvägas. 

Vissa typer av avfall har på förhand beslutats om det är farligt eller inte, medan andra behöver ekotoxikologiska tester och/eller beräkningar. Det gäller avfall som enligt avfallsförordningen både kan vara farliga och icke-farliga. Exempel på sådana avfall är jord, bygg- och rivningsavfall, askor och muddermassor.

Förpackningsgrupper - Visar ämnets riskgrad 

Utöver klassificering har de flesta ämnen och föremål också en bestämd förpackningsgrupp i enhet med hur farligt ett ämne eller föremål anses vara. 

Förpackningsgrupperna finns inom klasserna 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 och 9.

 • Förpackningsgrupp I - Mycket farliga ämnen, t.ex. cyanid. Förpackningar inom grupp I ska klara ett fallprov från 1,8 meters höjd
 • Förpackningsgrupp II - Farliga ämnen, t.ex. explosiva ämnen och vissa typer av batterier. Förpackningar inom grupp II ska klara ett fallprov från 1,2 meters höjd
 • Förpackningsgrupp III - Mindre farliga ämnen, t.ex. brandfarliga vätskor och batterier avsedda för vägtransporter