Emballage och märkning av farligt gods

FN:s rekommendationer ligger till grund för gällande förpacknings- och transportbestämmelser. Det är mycket viktigt hur farligt gods förpackas, märks och emballeras för transporten.

SEKA erbjuder ett brett och heltäckande emballagesortiment som är godkänt enligt kraven för transport av farligt gods. Våra kemister kan komma till er och hjälpa er med avfallsstrukturen, klassificera, märka och emballera godset inför transport. Vi hjälper också till att upprätta de transporthandlingar som krävs, liksom att ni som kund får ta del av dessa (vilket gäller som anteckningsskyldighetsunderlag enligt lagstiftning). Vill ni kan vi även agera ombud och sköta rapporteringen till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Kontakta oss!  


Hur går märkning av farligt gods till? 

Det är avsändaren som har ansvaret att förpackningen är godkänd för det ämne som ska transporteras. Förpackningen måste vara typgodkänd, vilket betyder att den ska ha genomgått en obligatorisk kontroll och blivit godkänd. Alla typgodkända förpackningar förses med märkning. En förpackning med farligt gods ska märkas med symbolen för farligt gods-klassen, UN-nummer, liksom emballagets typgodkännandemärkning. 

Vad är UN-nummer? 

UN-nummer är fyrsiffriga tal, som identifierar farliga ämnen och produkter och som används inom internationell handel. Genom att söka på UN-nummer (eller ämnesnamn) kan du till exempel få direkt information om hur kollit ska märkas, vilka uppgifter som du ska ange i transportdokumentet och vilka eventuella undantag från lagstiftningen det specifika ämnet kan ha.

Hur ska farligt gods förpackas?

Grundprincipen för att transportera farligt gods är att förpackningen är så tät och hållfast som möjligt, så att inget av innehållet kan komma ut och innebära en risk vid normal hantering och transport (till exempel att temperaturen, fuktigheten och trycket kan variera). 

Exempel på förpackningar för farligt gods:

  • Dunkar
  • Fat
  • Lådor
  • Säckar
  • IBC-behållare
  • Storförpackningar