EcoVault

SEKA Miljöteknik AB är distrubitör för EcoSense International;s dagvattenreningsprodukter. Ecovault är ett dagvattenmagasin med en hög reningseffekt avseende partiklar, olja och lösta ämnen. Magasinet är utrustat med ett filterpaket där filtermaterialet kan anpassas efter de ämnen som är viktigast att reducera.

EcoVault dimensioneras efter behov. SEKA Miljöteknik AB erbjuder serviceavtal gällande byte och 
omhändertagande av filtermedia samt tömning av slam- och olja. EcoVault är speciellt framtagen för att klara mycket höga vattenflöden och dess unika design gör även att filtreringskapaciteten är oerhört hög, även vid ett mycket kraftigt “first-flush”. Filtren är anpassningsbara efter flöde samt vilka föroreningar som skall avskiljas. EcoVault är mycket platseffektiv och har en mycket hög flödes-, avsättnings- och filtreringskapacitet och lämpar sig därför för allt från små- till storskaliga infrastukturanläggningar, kommunala och industriella dagvattenlösningar till småbåtshamnar. EcoVault återfinns i StormTac som "magasin med filter".

EcoVault reducerar dagvattnet från bl.a.                              

 • Skräp
 • Slam
 • Petroleumprodukter
 • Tungmetaller 
 • Näringsämnen
 • Lösningsmedel
 • PCB m.m.

Fördelar med EcoVault:

 • Hög reningseffektivitet 
 • Utrymmeseffektiva
 • Hög flödeskapacitet
 • Kostnadseffektiva
 • Anpassningsbara beroende på typ av förorening, flöde och föroreningsgrad.
2019-02/img-20170307-wa0001
2019-02/ecovault